Sadaļas
 
 Meklēt
  
 
  
Par pašvaldības nodevām
10.06.2007

Par pašvaldības nodevām Dzelzavas pagastā

      MADONAS RAJONA DZELZAVAS PAGASTA PADOME
Dzelzavas pagastā

APSTIPRINĀTS
Dzelzavas pagasta padomes sēdē
2005.gada 12.oktobrī
(protokols Nr.11, 5.$)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2005.gada 12.oktobrī Nr.5/2005

Par Dzelzavas pagasta pašvaldības nodevām

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.pantu,
Likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu

1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Saistošie noteikumi attiecas uz visu Dzelzavas pagasta administratīvo teritoriju un pašvaldības nodevu maksātāji ir visas fiziskās un juridiskās personas, uz kurām attiecināmi šie noteikumi.
1.2. Pašvaldības nodevas, kas noteiktas ar šiem noteikumiem, tiek ieskaitītas Dzelzavas pagasta padomes budžetā.
1.3. Pašvaldības nodevas iekasē padomes kasē, grāmatvedībā, dzimtsarakstu nodaļā skaidrā naudā vai veicot bezskaidras naudas norēķinu, saņemot rēķinu padomes grāmatvedībā, noteikumos noteiktajā termiņā vai, ja termiņš nav noteikts, pirms pakalpojuma saņemšanas vai ar nodevu apliekamo darbību veikšanas.
1.4. Dokumentus, izziņas un atļaujas izsniedz uzrādot kvīti par nodevas nomaksu.
1.5. Dzelzavas pagasta padome nosaka un iekasē pašvaldības nodevas par:
1.5.1. padomes izsniegtajiem dokumentiem;
1.5.2. izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās;
1.5.3. tirdzniecību publiskās vietās;
1.5.4. dzīvnieku turēšanu;
1.5.5. reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās.

2. Nodeva par padomes izsniegto dokumentu saņemšanu pēc personu pieprasījuma:
2.1. Pašvaldība nosaka nodevu par padomes izsniegtajiem dokumentiem un to apliecinātām kopijām:
2.1.1. Par izrakstu no padomes sēdes protokola – lēmumu par atteikumu no pirmpirkuma
tiesībām (atkārtoti) Ls 5,00
2.1.2. Par izrakstu no padomes sēdes protokola – lēmumu par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu vai rezultātu apkopošanu (atkārtoti) Ls 5,00
2.1.3. Par izrakstu no padomes sēdes protokola – lēmumu par zemes nodalīšanu ēku un būvju reģistrācijai Zemesgrāmatā (atkārtoti) Ls 1,00
2.1.4. Par izrakstu no padomes sēdes protokola – lēmumu par zemes lietošanas tiesību piešķiršanu (atkārtoti) Ls 1,00
2.1.5. Par izrakstu no padomes sēdes protokola – lēmumu par atļauju veikt individuālo darbu (atkārtoti) Ls 1,00
2.1.6. Par pārējiem padomes sēžu protokolu izrakstiem un lēmumiem (atkārtoti) Ls 0,50
2.1.7. Par padomes sēžu protokolu izrakstiem un lēmumiem, ja dokuments meklējams arhīvā
Ls 2,00
2.1.8. Par dažādām izziņām no padomes dokumentu arhīva Ls 3,00 (1,00
2.1.9. Par saistošo noteikumu, noteikumu, nolikumu, instrukciju apliecinātām kopijām Ls 1,00
2.1.10. Par izziņu no civilstāvokļa aktu reģistra (no arhīva) Ls 1,00
2.1.11. Par izziņu par ģimenes sastāvu vai dzīvesvietu Ls 0,20 (0,30 0,50
2.1.12. Par izziņu par NĪN samaksu Ls 0,50 (1,00
2.1.13. Par izziņu par zemes, nekustamā īpašuma piederību Ls 0,50 (1.00
2.1.14. Par izziņu par lauksaimniecībā izmantojamo zemi (akcīzei u.c.) Ls 1,00
2.1.15. Par izziņu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi vai apgrūtinājumiem Ls 2,00 (1,00
2.1.16. Par izziņu par būvniecību līdz 1993.gadam Ls 0,50
2.1.17. Par raksturojumiem, rekomendācijām un citām izziņām fiziskām personām Ls 0,50 (1,00
2.1.18. Par raksturojumiem, rekomendācijām un citām izziņām juridiskām personām Ls 2,00
2.1.19. Par izziņām pašaudzētās, pašražotās produkcijas realizācijai Ls 2,00
2.1.20. Par izziņām akcizēto preču pārvaldei Ls 10,00
2.2. No nodevas par Dzelzavas pagasta padomes izstrādāto oficiālo dokumentu, izziņu un apliecinātu kopiju saņemšanu samaksas ir atbrīvotas valsts pārvaldes institūcijas, politiski represētie, I. un II. grupas invalīdi un trūcīgie Dzelzavas pagasta pašvaldības iedzīvotāji.

3. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās:
3.1. Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura komerciālu pasākumu sarīkošanu publiskās vietās Dzelzavas pagastā – Ls 10,00.
3.2. Šo noteikumu 3.1.punktā minētie pasākumi var tikt sarīkoti pēc atļaujas saņemšanas pagasta padomē.
3.3. Pamats atļaujas saņemšanai ir padomei iesniegtais iesniegums no pasākuma rīkotāja, pamatojoties uz kuru tiek dota atļauja pasākuma rīkošanai.
3.4. No pašvaldības nodevas par izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu tiek atbrīvoti organizētāji, kas pilda padomes pasūtījumu.

4. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās:
4.1. Par tirdzniecību ar pašu ražotām lauksaimniecības un mājamatniecības precēm par dienu
Ls 0,50
4.2. Par tirdzniecību ar pārtikas precēm un bezalkoholiskajiem dzērieniem par dienu Ls 2,00
4.3. Par tirdzniecību ar alkoholiskiem dzērieniem masu pasākumu laikā Ls 5,00
4.4. Par tirdzniecību ar rūpniecības precēm par dienu Ls 2,00

5. Nodeva par dzīvnieku turēšanu:
5.1. Pašvaldības nodeva par kaķu turēšanu pagastā tiek noteikta kaķu īpašniekiem par katru kaķi Ls 0,50 gadā.
5.2. Pašvaldības nodeva par suņu turēšanu pagastā tiek noteikta suņu īpašniekiem par katru suni Ls 1,00 gadā.
5.3. No nodevas par dzīvnieku turēšanu atbrīvoti redzes invalīdi, I. grupas invalīdi, privātmāju īpašnieki (izņemot daudzdzīvokļu māju īpašniekus un īrniekus) un zemnieku saimniecības.

6. Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās:
6.1. Par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu:
fiziskām personām līdz 10 dienām līdz A5 formātam – Ls 0,20
juridiskām personām līdz 10 dienām līdz A5 formātam – Ls 0,50
fiziskām un juridiskām personām uz vienu gadu līdz A4 formātam – Ls 10,00
fiziskām un juridiskām personām priekšvēlēšanu aģitācijai, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.859 no 19.10.2004., nosakot zonas koeficientu 5.
6.2. Ar pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās nav apliekama Dzelzavas pagasta padomes iestāžu reklāma, afiša un sludinājumi, un juridisko personu izvietotā vizuālā informācija, kas informē par to veikto uzņēmējdarbību, ja minētā informācija izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās personas uzņēmējdarbības veikšanas vietas.
6.3. Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu jānomaksā līdz to izvietošanas dienai, pretējā gadījumā šī reklāmas izvietošana uzskatāma par nelikumīgu.
6.4. No pašvaldības nodevas samaksas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu tiek atbrīvotas personas par labdarības pasākumu reklamēšanu, kas nav saistīti ar komercdarbību.


Padomes priekšsēdētājs E.VASKIS


Šie noteikumi reģistrēti LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā ar Nr.273 (26.10.2005.).


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 637 ar  


Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

Grozījumi saistošajos noteikumosGrozījumi saistošajos noteikumosPar dzīvokļu pārplānošanu un renovācijuPar sabiedrisko kārtību Suņu turēšanas noteikumiPaziņojums par pašvaldības transportlīdzekļa izsoliMADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PROJEKTU KONKURSS - 2020
 Jauni foto
 | © Dzelzava - Atsauksmēm |