Sadaļas
 
 Meklēt
  
 
  
MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PROJEKTU KONKURSS - 2020
02.07.2020

Izsludināts Izglītības programmu projektu konkurss 2020

 

Gaidīsim projektus līdz 12.08.2020.

 

 

 

 

 

Konkursa ēdienkarte:

Izglītības programmu projektu konkursa - 2020 nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama Madonas novada pašvaldības mājas lapā www.madona.lv

Maksimālā finansējuma summa vienam projektam 500,00 EUR (pieci simti euro)

 

 

Viens projekta pieteicējs var iesniegt vairākus projekta pieteikumus

 

 

Projekta īstenošanas laiks paredzēts no 01.09.2020. līdz 16.11.2020.

 

 

Projekta pieteikumus iesniegt aicinātas Madonas novada nevalstiskās organizācijas, pašvaldības iestādes, uzņēmēji

 

 Madonas novada pašvaldības

Izglītības programmu projektu konkurss - 2020

NOLIKUMS

 

1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, izvērtēti izglītības programmu projektu pieteikumi konkursam (turpmāk – konkurss), lai pretendētu uz finansiālu atbalstu to īstenošanai.

1.2. Konkursu organizē Madonas novada pašvaldība.

1.3. Informācija par konkursu tiek publicēta Madonas novada pašvaldības mājas lapā www.madona.lv

 

2.KONKURSA MĒRĶIS:

Veicināt mūžizglītības iespējas Madonas novadā.

 

3.KONKURSA PRIORITĀTES:

1.Sekmēt Madonas novada pašvaldības iedzīvotāju profesionālo kompetenču attīstību.

2. Pieaugušo izglītības pieejamības novadā veicināšana.

3. Paaudžu sadarbības un kultūras mantojuma nodošanas veicināšana.

 

 1. 3.      PROJEKTU PIETEICĒJI:

3.1.Madonas novada pašvaldības pagastu pārvaldes;

3.2.Madonas novada pašvaldības iestādes;

3.3.Madonas novada sabiedriskās organizācijas;

3.4.Madonas novada uzņēmumi.

 

 1. 4.      KONKURSA IZSLUDINĀŠANA:

4.1.Konkurss tiek izsludināts 2020.gada 1.jūlijā (grozīts ar 30.06.2020. lēmumu Nr246);

4.2.Izglītības programmu projektu konkursa - 2020 nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama Madonas novada pašvaldības mājas lapā www.madona.lv;

4.3.Informāciju par projekta konkursu var saņemt Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļā Saieta laukumā 1, 402. kabinetā no plkst.8.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00, tel.26378836 (Vivita Vecozola), vivita.vecozola@madona.lv

 

 1. PROJEKTA DARBĪBAS LAIKS UN FINANSĒJUMA IEROBEŽOJUMI:

5.1.Finansējumu piešķir konkursa kārtībā atbalstītajiem projektiem, kuru īstenošanas laiks paredzēts no 01.09.2020. līdz 16.11.2020. (grozīts ar 30.06.2020. lēmumu Nr.246);

5.2.Projekta konkursa kopējais finansējums ir EUR 4 000,00 (četri tūkstoši euro);

5.3.Maksimālā finansējuma summa vienam projektam EUR 500,00 (pieci simti euro).

 

 1. 6.      ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS:

6.1.Lektoru, moderatoru, nodarbību vadītāju atalgojums;

6.2.Materiāli aktivitātēm;

6.3.Materiāli tehniskā nodrošinājuma noma, pakalpojumi;

 

 1. 7.      NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS:

7.1.Būvniecības un remonta izdevumi;

7.2.Projekta vadītāja atalgojums;

7.3.Ēdināšanas pakalpojumi.

 

 1. 8.      PROJEKTU PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA:

8.1.Aizpildīts projekta pieteikums jāiesniedz Madonā, Saieta laukumā 1, Madonas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas zālē (1.stāva 101.kab.).

8.2.Jāiesniedz projekta pieteikuma oriģināl.

8.3.Projekta iesniegšanas termiņš - 2020.gada 12.augusts, plkst.1700 (grozīts ar 30.06.2020. lēmumu Nr.246);

8.4.Viens projekta pieteicējs var iesniegt vairākus projekta pieteikumus.

 

 1. 9.      PROJEKTU KONKURSA PIETEIKUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:

9.1.Projektu pieteikumus to iesniegšanas secībā izvērtē Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja apstiprināta komisija 5 cilvēku sastāvā;

9.2.Pieteikumu izvērtē saskaņā ar izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem:

Kritēriji

Maksimālais punktu skaits

Projekta atbilstība mērķim un prioritātēm

20

 Projekta paredzamais rezultāts

20

Projektā aprakstā skaidri formulēta ideja un izklāstīta īstenošanas gaita

20

 Projekta tāmes precizitāte un pamatojums

15

 Projekta ieviesēju profesionalitāte un pieredze atbilstošu pasākumu realizēšanā

15

Projektā aptvertā mērķauditorija, tās lielums

10

 Kopējais punktu skaits

100

 

9.3.Konkursa komisija atbilstoši vērtēšanā iegūtajiem punktiem, piešķir finansējumu pēc maksimālā punktu skaita dilstošā secībā pieejamā finansējuma apmērā;

9.4.Konkursa komisija lēmumus pieņem, atklāti balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojuši 3 komisijas locekļi;

9.5.Konkursa komisijai ir tiesības noraidīt projekta pieteikumus, kas neatbilst konkursa nolikumam;

9.6.Konkursa komisija ir tiesības pieņemt lēmumu par pilna vai daļēja finansējuma piešķiršanu izglītības programmai saskaņā ar iesniegto budžetu.

 

10.  REZULTĀTU PAZIŅOŠANA:

10.1.        Rezultāti tiks paziņoti rakstiski līdz 25.augustam (grozīts ar 30.06.2020. lēmumu Nr.246);

10.2.        Rezultāti tiks ievietoti Madonas novada pašvaldības mājas lapā www.madona.lv

 

11.  PROJEKTA FINANSĒŠANAS KĀRTĪBU NOSAKA LĪGUMS STARP MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBU UN FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJU.

 

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                             A.Lungevičs

 

1.pielikums

APSTIPRINĀTS

ar Madonas novada pašvaldības domes

27.02.2020. lēmumu Nr.73  (protokols Nr.4,19.p.)

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Madonas novada pašvaldības

domes 30.06.2020. lēmumu Nr.246 (protokols Nr.13, 11.p.)

 

Madonas novada pašvaldības

Izglītības programmu projektu konkurss - 2020

 

PIETEIKUMA ANKETA

 

Projekta Nr.

 

(Aizpilda iesniedzot projektu)

 

 

Datums,laiks

 

 

Projekta nosaukums

 

 

Iesniedzējorganizācijas nosaukums

 

Projekta vadītājs

 

 

Tālr. nr.

 

 

Fakss

 

 

E-pasts

 

 

Adrese

 

Reģistrācijas nr.

 

 

 

Bankas rekvizīti:

Bankas nosaukums

Konts

 

Projekta ieviešanas laiks no/līdz

 

 

Projekta budžets (EUR)

 

 

Madonas novada pašvaldības finansējums (EUR)

 

Pašu ieguldījums (EUR)

 

 

Citu finansējums, ja tāds ir (EUR)

 

Projekta iesniedzēja paraksts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 1.      Aptveramā teritorija un mērķa auditorija (norādiet vietu, kur tiks realizēts projekts, sadarbības partnerus, raksturojiet projekta dalībniekus). 

 

 1. 2.      Projekta mērķi un uzdevumi (norādiet projekta ilgtermiņa un tuvākos mērķus, uzdevumus). 

 

 1. 3.      Aktivitātes un ieguldījumi (aprakstiet projekta aktivitātes / pasākumus un nepieciešamos ieguldījumus/ resursus). 

 

 1. 4.      Sagaidāmie rezultāti (aprakstiet projekta rezultātus, ko projekta īstenošana dos problēmas risināšanā).

 

 1. 5.      Darba grupas pieredze atbilstoša projekta ieviešanā (pieredze atbilstošu aktivitāšu realizēšanā).  

 

 1. 6.      Detalizēts laika grafiks (laika grafikā norādiet projekta aktivitāšu plānu pa mēnešiem).

1.tabula

Aktivitātes:

 

 

 

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Projekta budžets (iesniedziet detalizētu projekta budžeta aprakstu).

2.tabula

Budžeta pozīcija

Kalkulācija

Kopā EUR

Izdevumu sadalījums

 

 

 

Madonas novada pašvaldības finansējums EUR

Pašfinan-sējums

EUR

Cits finansē-jums

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā:

 

 

 

 

 

 

 1. 8.      Finansējuma aprēķina pamatojums

 

 1. 9.      Pielikumā: darba grupas, lektoru CV, skaidrojoša informācija.

 

 

 

 

 

 

2.pielikums

APSTIPRINĀTS

ar Madonas novada pašvaldības domes

27.02.2020. lēmumu Nr.73  (protokols Nr.4,19.p.)

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Madonas novada pašvaldības

domes 30.06.2020. lēmumu Nr.246 (protokols Nr.13, 11.p.)

 

Madonas novada pašvaldības

Izglītības programmu projektu konkurss – 2020

 

FINANSĒTĀ PROJEKTA FINANSU ATSKAITE

PAR IZLIETOTO FINANSĒJUMU

 

Saskaņā ar

finansēšanas līgumu Nr.

 

starp Madonas novada pašvaldību

un

finansējuma saņēmēja nosaukums - organizācija

ir īstenots projekts

 

 

2. Madonas novada pašvaldības piešķirtie finanšu līdzekļi

 

EUR ir izlietoti sekojoši:

 

Nr.

p.

k.

Datums

Izmaksu apliecinošā dokumenta nosaukums

(maksājuma uzdevuma nr., kases izdevumu ordera nr.,

 ja izmaksa veikta avansā - avansa norēķina nr.)

Summa (EUR)

Par ko maksāts

(saskaņā ar projekta tāmes izdevumu pozīciju)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavisam kopā:

 

EUR

 

 

 

 

(summa vārdiem)

 

Pielikumā projekta ieviesēja konta izdruka uz -----------------------lpp.

Izaksu apliecinošo dokumentu kopijas nav jāiesniedz

           

 

Projekta vadītājs

 

 

 

 

 

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

 

Datums ______________________      

3.pielikums

APSTIPRINĀTS

ar Madonas novada pašvaldības domes

27.02.2020. lēmumu Nr.73  (protokols Nr.4,19.p.)

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Madonas novada pašvaldības

domes 30.06.2020. lēmumu Nr.246 (protokols Nr.13, 11.p.)

 

Madonas novada pašvaldības

Izglītības programmu projektu konkurss – 2020

 

SATURISKĀ ATSKAITE

Saskaņā ar

finansēšanas līgumu Nr.

 

starp Madonas novada pašvaldību

un

finansējuma saņēmēja nosaukums - organizācija

ir īstenots projekts

 

 

1.Informācija par mērķauditoriju

1.1.Iedalījums pēc izglītības:

Pavisam izglītojamie kopā:

 

tai skaitā ar nepabeigtu pamata izglītību

 

ar pamata izglītību

 

ar vispārējo vidējo izglītību

 

ar arodizglītību

 

ar profesionālo vidējo izglītību

 

ar augstāko izglītību

 

 

1.2.Iedalījums pēc vecuma un dzimuma:

Mērķauditorija

0-17 g.

18-25 g.

26 – 55 g.

Virs 55 g.

Sievietes

Vīrieši

Sievietes

Vīrieši

Sievietes

Vīrieši

Sievietes

Vīrieši

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Projekta rezultātu apraksts

 

Nr.

Aktivitātes nosaukums

Aktivitātes apraksts/sasniegtie rezultāti

Aktivitātes īstenošanas sākuma un beigu datums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Projekta ietekmes uz mērķa grupu raksturojums:

 

 

4. Publicitāte:

 

Projekta vadītājs

 

 

 

 

 

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 156 ar 6 


Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

MUZEJA NAKTS "No putekļiem ārā no dūmiem"Informācija par zemes nomas izsoli nekustamajam īpašumam "Bez adreses", Dzelzavas pag."Tik dēļ jums daiļās dāmas"Dzelzavas pagasta atklātais čempionāts 64 lauciņu dambretēSveču izstāde un meistarklasesMadonas Dzimtsarakstu nodaļa uz laiku slēgta!Paziņojums par pašvaldības transportlīdzekļa izsoli
 Jauni foto
 | © Dzelzava - Atsauksmēm |