Sadaļas
 
 Meklēt
  
 
  
Suņu turēšanas noteikumi
10.06.2007

Suņu turēšanas noteikumi Dzelzavas pagastā

      DZELZAVAS PAGASTA PADOME

APSTIPRINĀTS
Dzelzavas pagasta padomes sēdē
2005.gada 12.oktobrī
(prot. Nr.11, 3. $)


SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2005.gada 12.oktobrī Madonas rajona Dzelzavas pagastā Nr.3/2005

Izdoti, pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma “Par pašvaldībām” 43.pantu un
saskaņā ar Latvijas Republikas 29.12.1999.
“Dzīvnieku aizsardzības likumu”.


SUŅU TURĒŠANAS NOTEIKUMI DZELZAVAS PAGASTĀ

I Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi nosaka vienotu suņu turēšanas kārtību Dzelzavas pagastā.
2. Noteikumu mērķis ir ieviest vienotu suņu turēšanas kārtību, kā arī nodrošināt, lai minēto dzīvnieku turēšana neapdraudētu sabiedrību.
3. Dzelzavas pagasta padomes noteiktās struktūras vai uz līguma pamata:
3.1. organizē klaiņojošu suņu izķeršanu, izolēšanu un humānu eitanāziju, dzīvnieku līķu savākšanu un to iznīcināšanu vai utilizēšanu, ja nepieciešams, izveido attiecīgas struktūrvienības un nodrošina tās ar nepieciešamajām telpām, iekārtām un transportu (pašvaldības budžeta ietvaros).
4. Dzelzavas pagasta teritorijā:
4.1. nekustamā īpašuma saimnieki vai to apsaimniekotāji viņiem piederošajos objektos un teritorijās nedrīkst pieļaut klaiņojošu suņu un kaķu uzturēšanos vai barošanos.
4.2. ja minētie dzīvnieki parādās, jāizsauc policija.
5. Noteikumu ievērošanu kontrolē Dzelzavas pagasta padome.

II Suņu īpašnieku (valdītāju) pienākumi

6. Suņu īpašnieku (valdītāju) pienākumi ir:
6.1. rūpēties par dzīvnieku veselību, labturību un izmantošanu atbilstoši to sugai, vecumam un fizioloģijai;
6.2. rūpēties par labvēlīgu sabiedrības attieksmi pret viņa īpašumā esošo dzīvnieku;
6.3. nodrošināt, lai dzīvnieki netraucētu un neapdraudētu cilvēkus, sabiedrisko kārtību un citus dzīvniekus;
6.4. nepieļaut nekontrolētu dzīvnieku vairošanos;
6.5. nodrošināt, lai suņiem, atrodoties ārpus telpām, mājām vai pagalmiem (sabiedriskās vietās), būtu kakla siksna (nepieciešamības gadījumā - uzpurnis);
6.6. nodrošināt suņu regulāru vakcināciju pret trakumsērgu, dati par suņu vakcināciju norādāmi suņa vakcinācijas – reģistrācijas apliecībā; suņu vakcinācija izdarāma valsts veterinārajā iestādē vai arī pie veterinārārsta, kuram ir noslēgts līgums ar rajona veterināro pārvaldi;
6.7. ārpus telpām suņus turēt tikai piesietus vai izolētā teritorijā (iežogotos pagalmos vai aplokos), suņiem jābūt zem nepārtrauktas kontroles, pie ieejas nepieciešams uzlikt uzrakstu “Uzmanību suns” vai “Nikns suns”, (privātmāju īpašniekiem uzraksti jāuzliek obligāti), nepieļaut dzīvnieka uzbrukšanas iespējamību ārpus izolētās teritorijas cilvēkiem;
6.8. izvest suņus pastaigā tikai pavadā, ar uzpurni (uzpurnim jābūt tādam, kas garantē apkārtējo cilvēku un dzīvnieku drošību no fiziska kaitējuma), pastaigā jāizved dienesta suņi no 6 mēnešu vecuma, kā arī niknie suņi (izņemot, dekoratīvos suņus un suņus, kas speciāli apmācīti invalīdu apkalpošanai, glābējsuņi un medību suņi), bez pavadas un uzpurņa suņus atļauts turēt vai palaist tikai suņu apmācību laukumos, kā arī noziedznieku aizturēšanas operācijās (tiesību aktos noteiktajā kārtībā) un vietās, kur tie neapdraud cilvēkus;
6.9. vedot dzīvniekus pastaigā ciemata teritorijā (pagalmos, kāpņu telpās, parkos, skvēros, laukumos u.t.t.), līdzi ņemt inventāru ekskrementu savākšanai;
6.10. sabiedriskajos transporta līdzekļos pārvadāt suņus tikai pavadā un ar uzliktu uzpurni, dekoratīvos suņus – ievērojot attiecīgā transporta līdzekļa lietošanas noteikumus.
6.11. apmācīt suņus, lai tie neapdraudētu sabiedrību, citus dzīvniekus.

7. Īpašniekiem (valdītājiem) aizliegts:
7.1. turēt suņus, kas nav vakcinēti pret trakumsērgu;
7.2. cietsirdīgi izturēties pret suņiem, kaitināt tos, atstāt bez aprūpes vai bezpalīdzīgā stāvoklī, pamest tos, īpašniekiem (valdītājiem), kuri nevēlas turēt minētos dzīvniekus, tie jānogādā eitanāzijai;
7.3. laist suņus apstādījumos, ievest suņus veikalos, skolās, stadionos, pludmalēs, bērnu spēļu laukumos, kā arī citās masu pulcēšanās vietās un pasākumos (ja tas nav īpaši paredzēts), peldināt suņus cilvēku atpūtas vietās un peldvietās;
7.4. pieļaut, ka suņi piemēslo dzīvojamās vai sabiedriskās telpas un apdzīvoto vietu teritoriju;
7.5. apmācīt savu suni uzbrukt cilvēkam, izņemot speciālos dienestu suņus;
7.6. turēt suņus māju balkonos un lodžijās;
8. Pieaugušus suņus atļauts pirkt, pārdot vai demonstrēt izstādēs, suņus izmantot medībās, dienesta vajadzībām vai sporta sacensībās, vai pārvest uz citu administratīvo rajonu atļauts tikai tad, ja īpašniekam (valdītājam) ir attiecīgā dzīvnieka vakcinācijas apliecība ar ierakstu par dzīvnieka vakcinēšanu pret trakumsērgu (dzīvniekus, kas vakcinēti pirmo reizi – ne ātrāk kā 30 dienas pēc to vakcinācijas).
9. Suņu cīņas, to organizēšana un atbalstīšana, kā arī dzīvnieku dresēšanu suņu cīņām aizliegta.
10. Bērnudārziem, skolām un citām bērnu iestādēm atļauts turēt sargsuņus, nepieļaujot bērnu kontaktu ar tiem.
11. Ja īpašniekam piederošie (valdītāja valdījumā esošie) suņi ir kontaktējušies ar plēsīgiem savvaļas dzīvniekiem, klaiņojošiem suņiem, kaķiem vai tos sakoduši minētie dzīvnieki, aizdomu gadījumā par dzīvnieka saslimšanu ar trakumsērgu īpašniekam (valdītājam) nekavējoties jāziņo vietējam valsts veterinārajam dienestam un jāveic pasākumi cietušo vai slimo dzīvnieku izolācijai.
12. Pēc veterinārās vai Madonas Vides un veselības centra vietējās institūcijas pieprasījuma īpašniekam (valdītājam) suņi jānogādā veterinārajā iestādē klīniskajai apskatei, novērošanai vai piespiedu aprūpei. Suņus, par kuriem ir aizdomas par saslimšanu ar trakumsērgu, aizliegts pārvadāt sabiedriskajos transporta līdzekļos.
13. Īpašniekiem (valdītājiem), no kuru suņiem ir cietuši cilvēki, par to nekavējoties jāziņo valsts veterinārajam dienestam un Madonas Vides veselības centram, lai veiktu attiecīgo dzīvnieku apskati un novērošanu, kā arī lai sniegtu medicīnisko palīdzību cietušajam cilvēkam. Traumā vainojamā suņa īpašniekam ir jādara zināms cietušajam savs uzvārds un adrese.
14. Ja suņa piespiedu novērošana notiek īpašnieka (valdītāja) dzīvesvietā, īpašniekam (valdītājam) par dzīvnieka uzvedības izmaiņām vai nobeigšanos nekavējoties jāinformē attiecīgais veterinārais speciālists, pēc 15 dienu ilga piespiedu novērošanas laika posma dzīvnieks jāuzrāda attiecīgajam veterinārajam speciālistam atzinuma saņemšanai, suņi, kuri sakoduši cilvēkus un nav vakcinēti pret trakumsērgu, pēc 15 dienu novērošanas piespiedu kārtā jāeitanizē atbilstoši trakumsērgas profilakses un apkarošanas instrukcijai Latvijas Republikā.
15. Ja īpašnieks (valdītājs) nepilda noteikumu 11. – 14.punktā noteiktās prasības, atsakās vai izvairās no viņam piederošo minēto dzīvnieku izolācijas, pašvaldībai saskaņā ar rajona veterinārās pārvaldes vai Vides veselības centra ziņojumu jāorganizē dzīvnieku atņemšana un eitanāzija piespiedu kārtā, bet dzīvnieku īpašnieks (valdītājs) jāsoda tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
16. Izdevumus, kas saistīti ar suņu veterināro apskati, izolāciju, uzraudzību, novērošanu, piespiedu atņemšanu vai eitanāziju, noteikumu 15.punktā minētajos gadījumos sedz attiecīgā dzīvnieka īpašnieks (valdītājs).

III Klaiņojošo suņu izķeršana, izolācija un eitanāzija.

17. Suņi, kuri bez īpašnieka (valdītāja) klātbūtnes atrodas uz ielas, tirgos, laukumos, parkos, pludmalēs, sabiedriskajos transporta līdzekļos un citās sabiedriskajās vietās, uzskatāmi par klaiņojošiem. Par klaiņojošiem uzskatāmi arī suņi bez atšķirības zīmēm, kuru īpašnieks (valdītājs) nepilda šo noteikumu 6.8. apakšpunktā noteiktās prasības.
18. Klaiņojošus suņus, neatkarīgi no to sugas, arī ar uzpurni un žetonu izķer un izolē pagasta padomes noteiktie dienesti.
19. Par zaudējumiem, ko cietušajam nodarījuši klaiņojoši suņi, tiesību aktos noteiktajā kārtībā, ir atbildīgi to īpašnieki.
20. Noķertie suņi, no kuriem cietuši cilvēki, tiek turēti izolācijā 15 dienu ilgai piespiedu novērošanai un atdoti īpašniekam (valdītājam) vai likvidēti tikai pēc novērošanas un veterinārā speciālista atzinuma saņemšanas. Ja minētie dzīvnieki pirms tam nav vakcinēti pret trakumsērgu, tos piespiedu novērošanas laika posma beigās likvidē nekavējoties.
21. Noķertie suņi jānogādā dzīvnieku savākšanas punktā, kur īpašnieks (valdītājs) var tos saņemt četrpadsmit dienu laikā, uzrādot konkrētā dzīvnieka vakcinācijas – reģistrācijas apliecību un sedzot visus izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka noķeršanu, transportēšanu un uzturēšanu. Ja īpašnieks (valdītājs) nav pieteicies vai nevēlas saņemt savu suni, dzīvnieks tiek eitanizēts vai tam tiek atrasts jauns īpašnieks (valdītajs). Patversme drīkst atdot dzīvnieku personai, kas sasniegusi 18 gadu vecumu un apņemas nodrošināt attiecīga dzīvnieka labturību. Patversme drīkst atdot tikai sterilizētus dzīvniekus, izņemot šķirnes dzīvnieku, kuru šķirni apliecina attiecīgie dokumenti. No īpašnieka (valdītāja) var tikt piedzīti minētie izdevumi.

IV Administratīvā atbildība

22. Dzīvnieka īpašnieks ir atbildīgs par dzīvnieka nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem un veselības kaitējumiem Latvijas Republikas Civillikuma noteiktajā kārtībā. Dzīvnieku īpašnieki ir atbildīgi saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
23. Naudas sodu līdz Ls 10,- var uzlikt:
- ja suns izvests no dzīvokļa (sabiedriskā vietā) bez pavadas, uzpurņa;
- ja pieļauta suņa klaiņošana;
- ja dzīvnieks piemēslo kāpņu telpas vai apkārtni un īpašnieks nesavāc dzīvnieka atstātos ekskrementus;
- ja suns tiek ievests bērnudārzā, skolā, bērnu rotaļu laukumā, kapsētā, stadionā, pludmalē, tirdzniecības iestādē, sabiedriskajā pasākumā;
- ja suns sabojājis apstādījuma elementus, nodarījis kaitējumus mākslas vai uzskatāmās informācijas stendiem;
- ja suns tiek apzināti kaitināts, lai izraisītu dzīvnieka agresivitāti.
24. Naudas sodu līdz Ls 25,- var uzlikt:
- ja suņa īpašnieks nav nodrošinājis dzīvnieka vakcinēšanu;
- ja nav ziņots veterinārajam dienestam par iespējamo dzīvnieka saslimšanu;
25. Naudas sodu līdz Ls 50,- var uzlikt:
- ja suņa īpašnieks cietsirdīgi izturas pret suni, nodarot tam fiziskas ciešanas, mokot, sitot vai citādi kropļojot dzīvnieku, atstāj to bez uzraudzības, barības un kopšanas;
- ja suņa īpašnieks dzīvnieku pamet;
- ja suni uzrīda cilvēkam vai citiem dzīvniekiem;
- ja organizē aizliegtās suņu cīņas, atļauj piedalīties savam dzīvniekam šajās cīņās;
- ja suns sakož cilvēku (ja suns cilvēkus sakodis vairākkārt, dzīvnieku iemidzina piespiedu kārtā).
26. Administratīvo pārraudzību pār suņu turēšanas noteikumu ievērošanu, protokolu sastādīšanu, administratīvo sodīšanu veic pagasta pašvaldības policija un administratīvā komisija.Padomes priekšsēdētājs E.VASKIS


Šie noteikumi reģistrēti LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā ar kārtas Nr. 2-92/06.


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 537 ar  


Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

Grozījumi saistošajos noteikumosGrozījumi saistošajos noteikumosPar pašvaldības nodevāmPar dzīvokļu pārplānošanu un renovācijuPar sabiedrisko kārtību Kapu uzturēšanas noteikumi.
 Jauni foto
 | © Dzelzava - Atsauksmēm |