Sadaļas
 
 Meklēt
  
 
  
Par sabiedrisko kārtību
10.06.2007

Par sabidrisko kārtību Dzelzavas pagastā

      DZELZAVAS PAGASTA PADOME
Madonas rajona Dzelzavas pagastā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2006.gada 12.aprīlī Nr.1/2006

APSTIPRINĀTI
12.04.2006. Dzelzavas pagasta padomes sēdē, prot.Nr.4, 1.p.

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43. panta 4.punktu


Par sabiedrisko kārtību Dzelzavas pagastā

Vispārīgie noteikumi

1. Dzelzavas pagasta saistošajos noteikumos Nr.1/2006 “Par sabiedrisko kārtību Dzelzavas pagastā” turpmāk tekstā “Noteikumi” lietoto terminu skaidrojums:
Noteikumu pārkāpums – prettiesiska vainojumu (ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai bezdarbība, kas apdraud pagasta sabiedrisko kārtību;
Noteikumu pārkāpējs – persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības ir izdarījusi darbības, kādas šie noteikumi aizliedz, vai persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības nav veikusi tai uzliktos pienākumus.
2. Noteikumu mērķis un uzdevumi:
2.1. Noteikumi tiek ieviesti, lai Dzelzavas pagasta teritorijā nodrošinātu sabiedrisko kārtību;
2.2. Noteikumi paredz, kāda kārtība jāievēro Dzelzavas pagastā un kāda ir atbildība tās neievērošanas gadījumos.
3. Noteikumu darbības lauks:
3.1. Noteikumi ir saistoši visā Dzelzavas pagasta teritorijā, visām personām, kas dzīvo vai uzturas Dzelzavas pagastā;
3.2. Personas, kuras pārkāpj šos noteikumus, ir saucamas pie tajos paredzētās administratīvās atbildības, ja par viņu darbību konkrētā gadījumā nav paredzēta APK (Administratīvo pārkāpumu kodeksā) noteiktā administratīvā atbildība.
4. Noteikumu spēkā stāšanās:
Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to izlikšanas redzamā vietā Dzelzavas pagasta padomes ēkā un izsludināšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā ”Dzelzavietis”.
5. Sods par noteikumu pārkāpšanu:
5.1. Brīdinājums. Brīdinājumu, kā administratīvā soda līdzekli izsaka rakstveidā vai mutiski;
5.2. Brīdinājumu piemēro, ja pārkāpums izdarīts pirmo reizi;
5.3. Atbilstoši APK 26.pantam naudas sods, ko uzliek par noteikumu pārkāpšanu, nedrīkst pārsniegt 50 latus.
6. Amatpersonas un institūcijas, kuras ir tiesīgas uzlikt administratīvo sodu vai sastādīt protokolu par noteikumu pārkāpšanu:
6.1. Dzelzavas pagasta pašvaldības pilnvarotas personas;
6.2. Dzelzavas pagasta iecirkņa inspektors;
6.3. sods iekasējot uz vietas – līdz 10 latiem.
7. Tiesīgi izskatīt AP lietas Dzelzavas pagastā:
7.1. Dzelzavas pagasta padomes priekšsēdētājs;
7.2. Dzelzavas pagasta padomes izpilddirektors;
7.3. Dzelzavas pagasta Administratīvās komisijas priekšsēdētājs;
7.5. Dzelzavas pagasta iecirkņa inspektors.
8. Pārkāpumu protokolu un naudas soda kvīšu sastādīšanas kārtība un kompetence:
Dzelzavas pagastā lēmumi par administratīviem pārkāpumiem tiek pieņemti tikai pamatojoties uz atbilstoši noformētiem pārkāpumu protokoliem;
9. Par Noteikumu pārkāpšanu iekasētās soda naudas izlietošana:
9.1. 60% no iekasētās soda naudas paliek to institūciju rīcībā, kuras uzlikušas sodu, darbinieku materiālajai stimulēšanai un tehnisko līdzekļu iegādei;
9.2. 40% no iekasētās soda naudas tiek ieskaitīti Dzelzavas pagasta padomes budžetā.

Sevišķie noteikumi

10. Par noteikumu pārkāpumiem atzīstama un sodāma:
10.1. Nepilngadīgo (līdz 12 gadu vecumam) klaiņošana, atrašanās uz ielas vai citā sabiedriskā vietā no plkst.22.00 līdz 6.00, ja viņi nav vecāku vai personu, kas aizstāj vecākus, pavadībā – ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz 15 latiem (soda naudu iekasē no vecākiem, vai personas, kas viņus aizstāj);
10.2. Nepilngadīgo (līdz 16 gadu vecumam) atrašanās diskotēkās, kafejnīcās, bāros u.c. pasākumos no plkst.23.00 līdz 6.00, ja viņi nav vecāku vai personu, kas aizstāj vecākus, pavadībā – ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz 15 latiem (soda naudu iekasē no vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj);
10.3. Nepilngadīgo (līdz 16 gadu vecumam) pieļaušana atrasties diskotēkās, kafejnīcās, bāros u.c. pasākumos no plkst.23.00 līdz 6.00, ja viņi nav vecāku vai personu, kas aizstāj vecākus, pavadībā - iestādes īpašnieks, atbildīgā persona, pasākuma organizators ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz 50 latiem;
10.4. Nepilngadīgo smēķēšana skolā, tās apkārtnē un citās sabiedriskās vietās – ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz 10 latiem;
10.5. Dzīvojamo un sabiedrisko celtņu bojāšana, reklāmas bojāšana, sabiedrisko celtņu bojāšana ar dažādiem uzrakstiem, zīmējumiem – ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz 50 latiem;
10.6. Naktsmiera traucēšana no plkst.23.00 līdz 06.00 – ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz 10 latiem;
10.7. Iekšējās kārtības noteikumu neievērošana kultūras, sporta, atpūtas un citās sabiedriskās vietās – ar brīdinājumu vai naudas sodu: pasākuma rīkotājam - līdz 25 latiem, vainīgajai personai - līdz 10 latiem;
10.8. Sējumu vai stādījumu bojāšana – ar brīdinājumu vai naudas sodu: fiziskām personām līdz 10 latiem, juridiskām personām līdz 25 latiem;
10.9. Zemes un meža robežlīniju pārkāpumi – par katru neierīkotu robežlīniju (kupicu) – līdz 5 latiem;
10.10. Ceļu un ielu piesārņošana pārvadājot kravas – ar brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz 10 latiem, juridiskām personām līdz 25 latiem;
10.11. Ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošana ar izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem u.tml. – ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz 10 latiem;
10.12. Piederošās un piegulošās teritorijas neuzturēšana kārtībā – ar brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz 5 latiem, juridiskām personām līdz 25 latiem;
10.13. Patvaļīga reklāmu, izkārtņu un citu informācijas materiālu uzstādīšana – ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz 5 latiem;
10.14. Inventāra un aprīkojuma bojāšana sabiedriskās vietās - stadionā, bērnu rotaļu laukumā, brīvdabas estrādē, skolā, kultūras namā u.c. – ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz 50 latiem;
10.15. Ielu, parku, vai pagalmu elektroapgaismojuma bojāšana – ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz 50 latiem;
10.16. Iebraukšana 50 metru aizsargjoslā ap Bakana ezeru ar mehāniskajiem transporta līdzekļiem – ar brīdinājumu vai naudas sodu, fiziskām personām līdz 20 latiem, juridiskām personām līdz 50 latiem;
10.17. Telšu izvietošana pie Bakana ezera ārpus šim nolūkam iekārtotām vai norādītām vietām bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju – ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz 10 latiem;
10.18 Ugunskuru kuršana pie Bakana ezera ārpus šim nolūkam iekārtotām vietām – ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz 10 latiem;
10.19. Braukšana ar mehānisko transporta līdzekli pa apstādījumiem (zaļumstādījumiem), Dzelzavas pils parku, zālājiem, gājēju celiņiem, stadiona skrejceļu un laukumu - ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz 50 latiem.
10.20. Sauso lapu‚ zaru‚ riepu un atkritumu dedzināšana‚ ugunskuru kurināšana ugunsnedrošajā laika periodā vai citā laikā‚ ja nav nodrošināti ugunsdroši apstākļi vai ja tas rada neērtības citiem iedzīvotājiem - ar brīdinājumu vai naudas sods līdz 50 latiem.
10.21. Sanitārās tīrības un kārtības neuzturēšana ēkās (dzīvojamās‚ nedzīvojamās‚ kā arī citās saimnieciska rakstura būvēs)‚ kā rezultātā tiek radīta labvēlīga vide dažādu slimību attīstībai un pastāvēšanai - ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz 50 latiem.Padomes priekšsēdētājs E.VASKISŠie noteikumi reģistrēti LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā ar kārtas Nr.2-871/06 un atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 45.panta 3. un 4. daļai stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 570 ar  


Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

Grozījumi saistošajos noteikumosGrozījumi saistošajos noteikumosPar pašvaldības nodevāmPar dzīvokļu pārplānošanu un renovācijuSuņu turēšanas noteikumiPar kārtību bērnu rotaļu laukumā.
 Jauni foto
 | © Dzelzava - Atsauksmēm |