Sadaļas
 
 Meklēt
  
 
  
Grozījumi saistošajos noteikumos
02.07.2007

Grozījumi Dzelzavas pagasta padomes saistošajos noteikumos "Par sociālajiem pabalstiem"

      

LATVIJAS REPUBLIKAS
MADONAS RAJONA
DZELZAVAS PAGASTA PADOME

Kļavu iela 4, p.n. Dzelzava Madonas raj., LV-4873
Tālr./Fakss 4852056, Tālr. 4852057, Mob. Tālr. 9481450 e-pasts dzelzpag@madona.lv
Reģistrācijas Nr.90000020913 Norēķinu konts Latvijas Unibankas Madonas filiālē
Nr.LV86UNLA0030900130107, kods UNLALV2X030
Madonas rajona Dzelzavas pagastā


APSTIPRINĀTI
Dzelzavas pagasta padomes sēdē
2007.gada 14.februārī
(protokols Nr.2,11.$)
Saistošie noteikumi

2007.gada 14.februārī. Madonas rajona Dzelzavas pagastā Nr.1/2007

“Grozījumi Dzelzavas pagasta padomes
2005.gada 12.oktobra Saistošajos noteikumos Nr.6/2005
“Par sociālajiem pabalstiem Dzelzavas pagastā”
(protokols Nr.11, 6.$)”.
Izdoti saskaņā ar likumiem “Par pašvaldībām”,
“Par sociālo drošību”, LR likumu “Bērnu tiesību
aizsardzības likums “, MK 13.07.1999. noteikumi
Nr.254 “Noteikumi par sociālajām garantijām
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem”, “Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumu”, MK 09.12.2003. noteikumiem
Nr.693 “Noteikumi par garantēto minimālo
ienākumu līmeni un pabalsta apmēru garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai”, MK
25.02.2003. noteikumiem Nr.96 “Kārtība, kādā
piešķirams, aprēķināms un izmaksājams pabalsts
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai”.

11.1. Nomainīt numuru nolikuma 2.sadaļas “Sociālās palīdzības pabalstu veidi” punktam 2.1.9. uz 2.1.11 un papildināt 2.sadaļu ar punktiem:
2.1.9. pabalsts transporta pakalpojumu segšanai,
2.1.10. pabalsts bāreņiem.

11.2. Nolikuma 3. sadaļas nosaukumu izteikt šādā redakcijā: “Pabalsts brīvpusdienām skolā un uzturmaksai pirmsskolas izglītības iestādē”.
11.3. Nolikuma 3.1. punktu izteikt šādā redakcijā: “Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgām ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni:”.
Nolikuma 3.1. punktu sadalīt apakšpunktos:
3.1.1. skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai pabalsta apmērs – pakalpojuma sniedzēja noteiktā maksa 100% apmērā,
3.1.2. pirmsskolas izglītības iestādes bērniem uzturmaksai:
3.1.2.1. 5 un 6-gadīgo apmācības grupas bērniem – pabalsts 100% apmērā,
3.1.2.2. ja pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē trīs un vairāk bērni no vienas ģimenes, pabalsta apmērs viena bērna uzturēšanai 100% apmērā.
11.4. No nolikuma 3. sadaļas svītrot punktu 3.4. “Pabalsta apmērs – pakalpojuma sniedzēja noteiktā maksa” un punktam 3.5. nomainīt numuru uz 3.4.

11.5. Noteikumu 4.sadaļas nosaukumu izteikt šādā redakcijā: “Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai”.
11.6. Noteikumu 4.sadaļas punktu 4.1. izteikt šādā redakcijā: “Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgo ģimeņu bērniem:”.
4.1. punktu sadalīt apakšpunktos:
4.1.1. pamatskolas skolēniem skolas piederumu un mācību grāmatu iegādei pabalsts 20 LVL, ko izmaksā vienu reizi gadā,
4.1.2. vidējās vispārējās un vidējās profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem – ikmēneša pabalsts 25,00 LVL.
11.7. No nolikuma 4.sadaļas svītrot punktu 4.3 “Pabalsta apmērs – Ls 25,00 mēnesī” un punktam 4.4. nomainīt numuru uz 4.3.

11.8. Nolikuma 5. sadaļas punktu 5.1.1. izteikt šādā redakcijā: “nestrādājošiem pensionāriem un invalīdiem”
5.1.2. punktā “personām darbspējīgā vecumā …” aizstāt ar “darbspējīgām personām”.
11.9 Nolikuma 5.sadaļas punktu 5.3.1. papildināt “… bet ne vairāk kā 200 LVL vienu reizi gadā”.

11.10. 6.sadaļā “Apbedīšanas pabalsts” 6.1. punktu sadalīt apakšpunktos:
6.1.1. personas miršanas gadījumā, ja tā netika saņēmusi pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, tuviniekiem vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu,
pabalsta apmērs – Ls 250,00.
6.1.2. personas miršanas gadījumā, ja tā tika saņēmusi pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, tai nav tuvinieku un apbedīšanu uzņēmusies cita persona,
pabalsta apmērs – starpība starp 6.1.1. punktā noteikto pabalstu un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksāto pabalstu.
6.sadaļas 6.2. punktu papildināt ar apakšpunktu 6.2.3.: “izziņa par pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras.
No 6.sadaļas izslēgt 6.4. punktu “Pabalsta apmērs Ls 80,00”.

11.11. Nolikuma 9.sadaļai nomainīt numuru uz 12, 10.sadaļai nomainīt numuru uz 13. un nolikumā iekļaut no jauna 9. sadaļu “Pabalsts maznodrošinātām ģimenēm (personām)”.
9.1. Pašvaldībā noteiktais maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu līmenis ir attiecīgā gada trūcīgas ģimenes (personas) statusa līmenī.
9.2. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvērtē analoģiski trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanai.

11.12. Nolikumā iekļaut no jauna 10.sadaļu “Pabalsts transporta pakalpojumu segšanai”:
10.1. Tiesības saņemt pabalstu ir 3.grupas invalīdiem, nestrādājošiem pensionāriem un trūcīgo ģimeņu bērniem braucienam pie ārstiem konsultantiem ar ģimenes ārsta norīkojumu vai uz ārstniecības iestādi.
10.2. Pabalsta pieprasītājam sociālajā dienestā jāiesniedz:
10.2.1. rakstisks iesniegums,
10.2.2. iztikas līdzekļu deklarācija,
10.2.3. pensionāriem un invalīdiem – VSSA izziņa par pensijas apmēru,
10.2.4. ģimenei – izziņa par iesniedzēja un ar viņu kopā dzīvojošo personu gūtajiem ienākumiem un materiālo stāvokli.
10.3. Pabalsta apmērs līdz 15,00 LVL, izskatot katru gadījumu atsevišķi. Pabalstu piešķir vienu reizi gadā.
10.4. Lēmumu pieņem sociālais dienests.

11.13. Nolikumā iekļaut no jauna 11. sadaļu “Pabalsts bāreņiem”.
11.1. Pabalstu piešķir Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”.
11.2. Pabalsta apmēri:
11.2.1. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – 175,00 LVL.
11.2.2. vienreizējs pabalsts pastāvīgās dzīves uzsākšanai – divu sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā.
11.2.3. Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai – viena sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā. Izmaksājams katru mēnesi, ja bērns nepārtraukti turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē, ir sekmīgs tās audzēknis, nav stājies laulībā.
11.3. Pabalsta pieprasītājam sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums.
11.4. Lēmumu pieņem sociālais dienests.

Saistošo noteikumu grozījumi un papildinājumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.


Padomes priekšsēdētājs E.VASKIS

<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 839 ar  


Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

Grozījumi saistošajos noteikumosPar pašvaldības nodevāmPar dzīvokļu pārplānošanu un renovācijuPar sabiedrisko kārtību Suņu turēšanas noteikumiGrozījumi saistošajos noteikumos
 Jauni foto
 | © Dzelzava - Atsauksmēm |