Sadaļas
 
 Meklēt
  
 
  
Dzelzavas pagasta pārvalde rīko nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli
13.06.2020

Paziņojums par nekustamā īpašuma ,, Nārbuļi’’ zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70500030121 , Dzelzavas pagastā, Madonas novadā iznomāšanu

Dzelzavas pagasta pārvalde organizē nomas tiesību izsoli zemes vienībai ar kadastra apz. 70500030121 Dzelzavas pagastā, Madonas novadā, ar kopējo platību 3,0 ha. Lietošanas mērķis – lauksaimniecības produkcijas ražošana.
Informāciju par zemes vienības atrašanās vietu, zemes vienības robežām un platību var atrast, meklējot kadastra objektu pēc kadastra apzīmējuma interneta vietnē www.kadastrs.lv, sadaļā “Meklēt zemes vienības” ievadot interesējošā zemes gabala kadastra apzīmējumu.
Zemes vienības nomas maksa tiks aprēķināta, pamatojoties uz SIA EIROEKSPERTS GRUPA ( reģ. Nr.40003650352) neatkarīga vērtētāja atzinumu –69,00 euro par 1 ha. Papildus nomas maksai jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis, kā arī neatkarīgā vērtētāja izmaksas .
Izsole notiek, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma, likuma “Par pašvaldībām”, MK noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” tiesību normas un Madonas novada pašvaldības 21.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 9 “Par Madonas novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru”normas.
Pieteikumus iesūtīt elektroniski uz e-adresi dzelzava@madona.lv līdz 2020. gada 26.jūnijam.
Personai, kura ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu iznomāt šo zemes vienību, pieteikums atkārtoti nav jāiesniedz.
Ja uz zemes vienības nomu pieteiksies vairāk nekā viens pretendents, tiks rīkota nomas tiesību izsole, kas tiks izsludināta atsevišķi.
Papildus informācija, zvanot Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājam Sandim Kalniņam mob. tālr. 28308227 vai nekustamā īpašuma speciālistei Ļenai Čačkai mob.tālr.26134623


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 154 ar 4 


Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

PAZIŅOJUMS PAR IZMAIŅĀM NOMAS MAKSĀ MAZDĀRZIŅU UN PALĪGSAIMNIECĪBU ZEMES NOMAISveiciens Latvijai 103. dzimšanas dienā!Gaismas ceļš Latvijai!Atcelts īslugu festivāls "Dzelzīši 2021"īslugu festivāls "Dzelzīši 2021"PAZIŅOJUMS PAR IZMAIŅĀM NOMAS MAKSĀ MAZDĀRZIŅU UN PALĪGSAIMNIECĪBU ZEMES NOMAIPaziņojums par pašvaldības transportlīdzekļa izsoli
 Jauni foto
 | © Dzelzava - Atsauksmēm |  
Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux